+370 (636) 96644

Sveikas senėjimas gerontologijos ir gastroenterologijos kontekste

Senėjimas yra vienas neišvengiamų ir negrįžtamų gyvybės fenomenų, kurį lemia genetiniai, epigenetiniai ir aplinkos veiksniai, jų sąveika. Daugialypis senėjimo procesas pasireiškia fiziologinio integralumo mažėjimu, organizmo sistemų funkcijų silpimu, didėjančiu mirtingumu. Šie pokyčiai yra daugelio degeneracinių ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių sistemos, vėžinių, neurodegeneracinių, 2 tipo cukrinio diabeto, raumenų ir skeleto, kitų, pagrindas.

1933 metais susiformavo nauja medicinos kryptis – vadinamoji antisenėjimo (angl. anti-ageing) medicina. Jos misija yra prailginti žmogaus gyvenimą be ligų. Šiandien dažnai vartojamas žodis antisenėjimas kelia daug asociacijų – vaistai, maisto papildai, grožio industrija, technologijos, medicina.

<…>

Vienas esminių iššūkių, su kuriuo susiduriama senstant visuomenei, yra užtikrinti produktyvios visuomenės narių, ypač vyresnio amžiaus, sveiką nepriklausomą senėjimą, ir siekti sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui ir atitinkamai užkirsti kelią socialinės atskirties bei skurdo rizikai. Deja, sulaukus vyresnio amžiaus ligų profilaktika dažnai pamirštama, paprastai pagalba teikiama tik tada, kai kreipiamasi į sveikatos priežiūros specialistus. Kartais klaidingai manoma, kad senstant ligos yra neišvengiamos, o senas organizmas nėra plastiškas, todėl gyvenimo būdo pokyčiai negalimi. Profilaktinės priemonės gali būti efektyvios ir peržengus 80 metų, todėl reikalinga aktyvi prevencinių priemonių taikymo strategija.

2002 metais Madride patvirtintas Jungtinių Tautų Senėjimo planas. Jame numatoma skatinti sveiką senėjimą darbo rinkoje, skatinti sveiką senėjimą bendruomenėje, plėtojant savanorystę ir globą, skatinti sveiką senėjimą ir nepriklausomą gyvenimą, skatinti solidarumą tarp kartų, siekiant sukurti visuomenę visoms kartoms. Lietuvoje patvirtinto Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metais veiksmų plano paskirtis – numatyti ir aprašyti tikslus, uždavinius ir strategines kompleksines priemones (priemonių vykdytojus ir išteklius), kurių įgyvendinimas sudarytų sąlygas pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, mažinti jų sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų, išorinių priežasčių, ir tokiu būdu padėti pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, didinti jų integraciją į visuomenę, darbingumą ir fizinį aktyvumą, gerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, daugiau dėmesio skiriant ligų profilaktikai, ankstyvajai ligų diagnostikai, sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui, sveikatos atkūrimui, gerinti kompleksinių sveikatos priežiūros paslaugų pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms prieinamumą ir kokybę, plėtoti šias paslaugas. Ateities medicina – individualizuota medicina. Jos centre yra asmuo. Tai atitinka geriatrinės medicinos koncepciją.

Parengta pagal žurnalo INTERNISTAS priedą GERIATRIJOS AKTUALIJOS, 2016m.: http://www.pasveik.lt/lt/naujausi-medicinos-straipsniai/sveikas-senejimas-gerontologijos-ir-gastroenterologijos-kontekste-/73931/

11 Comments

ZoprGUqBs

2021-03-19

ARiyxKwefakus

Thomanifaf

2021-03-19

Sеlf-Improvеmеnt аnd succеss gо hаnd in hand. Taking thе stеps to mаkе уоursеlf а bеttеr and mоre well-roundеd individuаl will prove to be a wise dеcision. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design
Thе wise рersоn fееls the раin of оnе аrrow. The unwisе fееls thе pain of twо.
Whеn lооking fоr wise wоrds, the best ones оften come from оur еldеrs.
Yоu’vе hеаrd that it’s wise tо lеаrn frоm expеriеncе, but it is wiser to lеarn frоm thе еxpеriеnce оf оthers.
We tend to think оf greаt thinkеrs аnd innоvаtоrs as sоlоists, but thе truth is thаt the greatеst innovativе thinking doеsn’t occur in a vacuum. Innovatiоn results from collаbоrаtion.
Sоmе оf us think hоlding on mаkes us strong, but somеtimеs it is lеtting go.
But what I’vе discovеrеd ovеr time is that sоme of the wisest рeople I know havе аlso been sоme оf the most brоken pеoрle.
Dоn’t waste your timе with explаnations, реоplе onlу heаr what theу want to hеar.
Tо makе difficult dеcisiоns wisеly, it helps tо havе a systеmаtic рrоcess for аssessing eаch choice аnd its cоnsequencеs – the pоtential impact on eаch аsрect of yоur life.
Each of us еxperiencеs dеfеats in life. We cаn transform defeat into victorу if we lеаrn frоm life’s whupрings.

Frenchmxjf

2021-03-19

Sеlf-Imрrоvemеnt and success go hаnd in hand. Taking the steрs to mаkе yоurself а bеtter and morе wеll-rоunded individuаl will рrovе to bе а wise decision.

eODCtwyuXFYa

2021-03-19

enYgWALiFJm

rGYpdEIyVoFh

2021-03-19

mnBFvZLoOTkg

HgnGMvYNIARPaqL

2021-03-19

FmzjBlax

UDnuTJkdEZARzlHI

2021-03-19

xSzLJeBsWXbo

XMC Agreement

2021-03-19

Hey did you know that you can send Free SMS Yeap its true that you can Send Free SMS and you can also get huge SMS Collection such as friendship, birthday, love and much more

https://xmc.pl

www.xmc.pl

2021-03-19

I am on the 1st day of a auto detox diet plan. I haven’t had a activity to eat all day and I’m STARVING!! I cannot accede how individuals say that they did not feel ardent bold this. I’m aswell a bit bloodless and all-a-quiver and like I said, this is abandoned the anterior day. I’m not a abounding abandoned or huge eater either. I’m not complete how broadcast I wil last. At the ability of the day I am appetite myself which can’t be an able thing. I’ll try to stick at it though, I’m just avaricious that the blackout and weakness is traveling to carelessness or I will not acquire the adeptness to administer on my plan on Monday.

https://xmc.pl

Blogi Edukacyjne

2021-03-19

It’s hard to search out knowledgeable folks on this matter, however you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

https://xmc.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Lovecare. All rights reserved.