Specialiųjų poreikių nustatymas pagal Neįgalumo ir Darbingumo Nustatymo Tarnybą

Specialieji poreikiai – nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

 

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

 

Specialieji poreikiai nustatomi:

 • asmeniui dalyvaujant NDNT (Neįgalumo ir Darbingumo Nustatymo Tarnyba) teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • specialiųjų poreikių nustatymo.

 

Specialieji poreikiai:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (pažymos forma SPA), išskyrus atvejus, kai asmeniui yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Šiems asmenims specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nenustatomas;

 Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

 

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

 • šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
 • vieneriems metams, kai pirmą kartą vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
 • šešeriems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

 

Pakartotinis specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:

 • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

 

Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus:

 • kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos;
 • kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

 

 

Šaltinis: NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS www.ndnt.lt